Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening en verhuur door Slager. Dit omvat onder andere de verhuur van machines, materieel, gereedschappen en andere apparatuur, hierna tezamen te noemen ‘materieel’.

2. Betaling

Tenzij Slager contante betaling verlangt, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, na verstrijken waarvan (zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden), huurder in verzuim zal verke­ren. Huurder is vanaf het moment van ver­zuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.

Indien huurder in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsver­plich­ting(en) is Slager gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechte­lijke, verbandhou­dende met de niet of niet tijdige betaling door huurder of verband­houdende met een andere toerekenbare tekortko­ming in de uitvoering van de over­een­komst door huurder, komen geheel voor reke­ning van huurder. Voor de incas­so van open­staande geldbe­dragen geldt een incassota­rief van 15 % (exclu­sief B.T.W.) van het in te vorderen bedrag met een mini­mum van € 125,–.

3. Eigendom en inspectie

Slager blijft te allen tijde eigenaar van het materieel en heeft het recht controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het materieel uit te oefenen of te doen uitoefenen.

4. Uitlenen, onderverhuur en afstaan aan derden

Het materieel mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd, tenzij Slager hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Het is huurder evenmin toegestaan het materieel aan derden af te staan onder andere titel.

5. Beschikbaarheid

Indien een gebrek of schade aan het materieel buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van het betrokken materieel gedurende de verdere duur van de huurperiode. Indien het materieel door andere omstandigheden dan hiervoor bedoeld (tijdelijk) niet ter beschikking van huurder heeft gestaan, blijft de huur onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging van het materieel.

6. Risico en verzekering

Gedurende de huurperiode is het materieel voor rekening en risico van huurder. Huurder verplicht zich bij bedrijfsmatig gebruik van het materieel, een deugdelijke verzekering af te sluiten tegen alle verzekerbare schade bij een solide maatschappij. De betrokken polisrechten draagt huurder bij deze over aan Slager.

7. Gebruik, bediening, behandeling en vergunning

Huurder is verplicht de gebruiksaanwijzingen te lezen en na te leven. Alle schade en gebreken die ontstaan door onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik, zijn voor rekening van huurder. Alle met herstel of vervanging gemoeide kosten (inclusief vervoers- en administratiekosten) zijn voor rekening van huurder.

Bij verhuur van puinbrekers is huurder zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Provinciale Milieuverordening. Het illegaal gebruiken van de puinbreker is voor rekening en risico van huurder.

Huurder is niet bevoegd zelf reparaties uit te voeren aan het materieel, met uitzondering van de vervanging van de veiligheidsbout bij de puinbreker.

Vervoer van het materieel buiten de afgesproken locatie is slechts toegestaan met toestemming van Slager.

8. Onderhoud, reparatie en staat van ontvangst

Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het materieel aan te (laten) brengen noch herstelwerkzaamheden te (laten) uitvoeren.

Huurder dient alle gebreken aan het materieel onmiddellijk aan Slager te melden.

Huurder verklaart het materieel in goede staat te hebben ontvangen. Na het eindigen van de huurperiode zal het materieel in dezelfde staat waarin het ter beschikking werd gesteld aan huurder en geheel gereinigd weer bij Slager worden afgeleverd. Indien alsdan zou blijken dat het materieel gebreken vertoont of beschadigd is en/of dat huurder het materieel niet (voldoende) heeft schoongemaakt, is Slager gerechtigd huurder de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

9. Wegraken materieel

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het materieel aan Slager terug te bezorgen, dient huurder aan Slager een door Slager te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het betrokken materieel, te vermeerderen met een schadeloosstelling voor het aantal dagen dat Slager het betrokken materieel niet heeft kunnen verhuren. De schadeloosstelling is gebaseerd op de bij Slager gangbare huurtarieven.

Aansprakelijkheid

Voor schade als gevolg van een gebrek in het materieel en/of die het recht­streekse gevolg is van schuld van Slager, is Slager slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche gelden­de gebrui­ken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzeke­rings­uitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verze­ke­ring.

Slager is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Slager of zijn leidinggevende ondergeschikten.

De door Slager te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door huurder te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door huurder geleden schade.

Slager is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

10. Ontbinding

Slager is bevoegd zonder rechterlijke tus­senkomst deze overeenkomst te ontbin­den op het tijdstip waarop huurder: (1) in staat van faillisse­ment wordt ver­klaard, (2) voorlopige surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, (3) zijn bedrijf wordt stilge­legd of (4) door onder curatele­stelling of anderszins de beschik­kingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewind­voerder de uit deze overeen­komst voort­vloeiende verplich­tin­gen als boedelschuld erkent.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeis­baar. Huurder is aansprakelijk voor de door Slager geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

11. Geschillen

Op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkin­gen waarbij Slager betrokken is, is uitsluitend Ne­derlands recht van toepas­sing.

Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met overeenkomsten of andere rechts­be­trekkin­gen waarbij Slager betrok­ken is, zullen worden berecht door de rechtbank te Zwolle. Indien huurder consument is, heeft hij het recht gedurende één maand nadat Slager zich schriftelijk op deze bepa­ling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.